Registr oznámení

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Základní dokumenty

1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ( dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

* jiných vykonávaných činnostech,
* majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
* příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích (dále jen „registr oznámení“) vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Informace o registru oznámení

Registr oznámení je soubor dokladů, t.j. veškerých oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaných veřejnými funkcionáři.

Registr oznámení vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře Královéhradeckého kraje ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která pověřila vedením registru odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Veřejnými funkcionáři Královéhradeckého kraje jsou:

* členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
* členové Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
* vedoucí zaměstnanci Královéhradeckého kraje podílející se na výkonu správních činností zařazení do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Registr oznámení je umístěn v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář č. Pl 419
.

Registr je veden v písemné i v elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti a pořizovat si z něho výpisy a opisy (evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů). Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt žadatele, příp. adresu pro doručování a údaj, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě.

Žádost se podává :

* osobně v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad (kanc. č. Pl 419),
* prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
* elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny krajského úřadu posta@kr-kralovehradecky.cz.

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad (místnost. č. Pl 419)

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Přístupové údaje budou žadateli odborem vnitra a krajský živnostenský úřad krajského úřadu přiděleny po ověření žádosti a doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou nebo předány osobně.

Příslušné formuláře jsou ke stažení na portálu královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/ vsekci Zákon o střetu zájmů.

 

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

* používá nebo zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
* poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
* neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě

 

Kontakt

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Mgr. Alena Koukalová
telefon: 495 817 309 kancelář Pl 419
e-mail: akoukalova@kr-kralovehradecky.cz